NL EN

Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid van aincient B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Amstelkade 151-1, 1078AW ("Aincient", "we" of "wij") en beschrijft hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. De AI museum tool Cleo is een project van Aincient. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en wij beschrijven in dit Privacybeleid hoe wij jouw rechten beschermen.

1. Scope

Dit Privacybeleid strekt zich uit tot alle persoonsgegevens die Aincient over jou verzamelt en gebruikt wanneer je onze website bezoekt, een profiel aanmaakt in Cleo, extra zoekopdrachten koopt voor Cleo of een abonnement, zoekopdrachten in Cleo uitvoert en objecten in Mijn Collectie opslaat, jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief of deelneemt aan een van onze ontvangsten en evenementen. Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor we jou als individu kunnen identificeren, zoals hierna uiteengezet onder 'De persoonsgegevens die wij verwerken'.

2. De persoonsgegevens die wij van jou verwerken

De persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken, zijn – afhankelijk van de diensten waarvan je gebruik maakt of de producten die je afneemt, onder andere:

 • Jouw contactgegevens, zoals naam en e-mailadres.
 • Jouw accountgegevens en (elektronische) identificatiegegevens, zoals jouw Cleo account, aangeschafte zoekopdrachten in Cleo, elektronische identificatiegegevens zoals jouw IP of MAC adres, inclusief de gegevens die jij zelf in jouw account toevoegt (waaronder jouw gebruikersnaam, wachtwoord, geboortedatum, interesses).
 • Informatie met betrekking tot het gebruik van onze online Diensten of applicaties, zoals de webpagina's die jij bezoekt, de objecten die jij opslaat en/of exporteert in Cleo, de producten en diensten waar jij interesse in hebt en de inhoud van jouw winkelmand.
 • Informatie ten aanzien van die producten en diensten die je gebruikt/bij ons afneemt, zoals de kennis dat jij van een specifiek product en/of dienst gebruik hebt gemaakt.
 • De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per mail, telefonisch of anderszins benadert.
 • Een afbeelding die jij upload in Cleo. De afbeelding is alleen beschikbaar voor zoeken binnen jouw account en zal niet met andere gebruikers gedeeld worden. De geüploade afbeelding wordt opgeslagen in Cleo.

3. De doeleinden en wettelijke grondslag van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Aincient verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder uiteen worden gezet, gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover Aincient reeds persoonsgegevens van jou in haar bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om jouw aankoop van producten en het verzoek tot het leveren van diensten te kunnen afhandelen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van jou te behandelen.
 • Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Aincient
  We kunnen de bovenvermelde persoonsgegevens gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren en om onze bezoekers en relaties beter te begrijpen en te benaderen.
 • Op basis van toestemming
  Voor zover nodig, zullen wij jou om toestemming vragen om jou op de hoogte te kunnen houden van nieuws of acties met betrekking tot onze producten en diensten. Jij kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken. Hoe je dit kunt doen, staat hieronder vermeld.
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.

4. Gebruik van cookies

Onze website en applicatie maken gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid. Cookies zijn kleine tekstbestanden op jouw computer die door jouw browser bewaard worden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door Aincient verwijzen wij jou naar ons Cookiebeleid.

5. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Alleen geautoriseerde werknemers van Aincient hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Aincient. Wij zullen de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder jouw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven onder punt 3. Zo kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met jou sluiten, bijvoorbeeld om betalingen te verwerken. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens aan publieke instanties openbaar maken ter voldoening aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

6. Doorgifte van jouw persoonsgegevens

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als het land waar jij normaal jouw producten en/of diensten gebruikt. We zullen alsdan de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU standaard contracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

7. Beveiliging

We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van jouw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

8. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: (i) de periode gedurende welke we een lopende relatie met jou hebben; (ii) of sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn; en (iii) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

9. Welke rechten heb jij ten aanzien van jouw persoonsgegevens en hoe kun je deze rechten uitoefenen?

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, waaronder:

 • Recht op inzage. Op jouw verzoek zullen wij jou kosteloos informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over jou verwerken.
 • Recht op rectificatie. Op jouw verzoek zullen wij jouw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
 • Intrekken van jouw toestemming. Jij kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van jouw persoonsgegevens.
 • Recht van verzet. Jij hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw betreffende persoonsgegevens.
 • Recht op beperking. Indien van toepassing heb jij het recht van Aincient de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.
 • Recht op gegevenswissing. Indien van toepassing zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
 • Recht van bezwaar. Indien van toepassing, heb jij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw betreffende persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag 'gerechtvaardigd belang' van Aincient.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien van toepassing zullen wij jou een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, een en ander voor zover dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit).
 • Recht tot indienen klacht. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien jij van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

Indien jij een van jouw rechten wilt uitoefenen, kun je dit doen door contact op te nemen met de hieronder omschreven contactgegevens.

10. Contactgegevens

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacybeleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als jij jouw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Aincient via onderstaande contactgegevens:

Aincient
Amstelkade 151-1
1078 AW Amsterdam
cleo@aincient.org

Dit Privacybeleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De inwerkingtreding van dit Privacybeleid is augustus 2018. De meest recente versie staat op cleo.aincient.org.